Il Sinonimo - Dizionario di sinonimi
Cerca sinonimo
 
gabella

futuro | gabbamondo | gabbana | gabbano | gabbare | gabbia | gabbo | gabella | gabellare | gabelliere | gabinetto | gadget | gaffe | gag | gagà | gaggia | gagliardamente | gagliardetto | gagliardia | gagliardo | gaglioffaggine | gaglioffo | gaiamente | gaiezza |

Sinonimo di gabella - (s.f.), balzello, dazio, dogana, imposta, tassa, tributo.

gab - gar | gar - gen | gen - ghi | già - gio | gio - giu | giu - gon | gon - gra | gra - gri | gri - gue | gue - gut |